מדיניות פרטיות

קבוצת יומנטרה ("החברה") אוספת מידע הנוגע למשתמשים הגולשים ועושים שימוש באתר האינטרנט השיווקי של פרויקט "שכונת המשוררים" החברה הזמין בכתובת: : www.humantra.co.i  (משתמש/ים” ו/או "הנך" ו/או "אתה", וכן ה-”אתר” בהתאמה). מדיניות פרטיות זו(“(“מדיניות הפרטיות” “ או "המדיניות") סוקרת את סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם הגלישה והשימוש באתר.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן זהה על שני המינים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע. כמו כן, מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר ("התנאים"). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות שהוחקו מכוחו וכן לשאר הנחיות הרשות להגנת הפרטיות ו/או הדינים החלים עלינו. 

כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, לצורך תפעול ואבטחת האתר, לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה ולצרכים שיווקיים..

מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך אולם, אם תבחר לבצע הרשמה לרשימת הדיוור של החברה ו/או לבצע פניה דרך טופס מקוון הזמין באתר לצורך תיאום פגישה או שיחה עם נציג מאתנו ו/או לשם בקשת מידע וכדומה, הנך מצהיר ומאשר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך וכן הינם נכונים ומעודכנים. ככל ואתה מוסר לנו מידע אודות אדם אחר (למשל, בתור מיופה כח), אתה מצהיר בכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור. 

עם זאת, מתן מידע מסוים עשוי להיות הכרחי לצורך קבלת מענה או שירות מסוים (לדוגמא פרטי יצירת קשר) ולכן ככל ותבחר שלא לספק מידע זה או לספק מידע שקרי, שגוי או לא עדכני, יתכן והחברה לא תוכל להעניק לך את המענה ו/או השירות המבוקש או הדבר עשוי להוות הפרה של תנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות של החברה ו/או כל דין. 

החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי; (2) רישומך לרשימת הדיוור מהווה את הסכמתך  לרישום לדיוור שיווקי  לרבות מידע מקצועי, באמצעי המדיה השונים (לרבות דוא”ל ו/או מסרונים ו/או פנייה טלפונית), ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, ו/או “דיוור ישיר” כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. התכנים שישלחו לך הם בקשר למוצרים ושירותים המוצעים על ידי החברה. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של החברה באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שתקבל; (3) המידע אודותיך עשוי להיות מועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות זו להלן והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל.

תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד, אלא אם יבוצעו שינויים באתר הכרוכים באיסוף מידע אישי חדש ו/או רצון לבצע שימוש חדש במידע אישי אשר נאסף בעבר אודות המשתמשים שלנו, אשר אנו נדרוש לקבל את הסכמתכם מראש לכל שימוש כאמור, מראש. 

בכפוף לאמור לעיל, במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת “עודכן לאחרונה” בכותרת מדיניות הפרטיות, ועל כן, מומלץ לשוב ולקרוא את מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

המידע אשר נאסף על ידי החברה והשימוש במידע זה

בעת גלישה ושימוש באתר, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים:

· מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש, כלומר נתונים אנונימיים. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגריגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, דפים שנצפו, לרבות דפים אשר קישרו משתמשים לאתר. החברה עושה שימוש במידע כאמור  על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, התוכן וחווית המשתמש, לצורכי סטטיסטיקה ואנליזה פנימית, ולשיפור שירותי החברה.

· מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש, כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש (“מידע אישי”), כדלקמן:

מזהים מקוונים

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לאסוף מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP") החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה, לרבות במסגרת שימוש ב”עוגיות”. החברה עושה שימוש במזהים מקוונים על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע זה לצרכי אבטחת האתר.

מידע שנאסף בעת יצירת קשר

במידה והמשתמש יבחר לפנות לחברה, בכל אמצעי קשר אשר החברה מעמידה לרשות משתמשיה (לרבות בדוא”ל, במוקד הטלפוני, או דרך טפסי יצירת קשר מקוונים המוצעים באתר), המשתמש יתבקש למסור לחברה פרטי יצירת קשר כגון  שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכל פרט מידע אשר מופיע בתוכן ההודעה, השיחוח ו/או סיכום השיחה. בנוסף, המשתמש עשוי לספק לנציגי השירות של החברה  מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש בהתאם לתוכן הפניה. 

החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש (לרבות לשם חזרה למשתמש לשם תיאום שיחה או פגישה עם נציג החברה) ומסירת המידע ו/או השירות אשר התבקש על ידו וכן לצורך שליחת הצעות רלוונטיות, לרבות שיווקיות, מעת לעת. החברה עשויה להעביר את פרטי המשתמש לחברות אחרות בקבוצה ו/או מי מטעמם, במידה ופניית המשתמש הינה רלוונטית לחברות אלו.

רישום לדיוור ו/או קבלת מסרים שיווקיים

במסגרת האתר ו/או אמצעי תקשורת אחרים של החברה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור ו/או ניוזלטר (ידיעון) וחומרים שיווקיים מטעם החברה באמצעי תקשורת שונים. לצורך רישום, המשתמש יתבקש להזין כתובת דוא”ל ו/או מספר טלפון ושם מלא. 

הרשמה לדיוור שיווקי כאמור ייעשה על ידי קבלת הסכמת המשתמש, לרבות מסירת פרטיו באופן אקטיבי באמצעות הטופס הייעודי באתר ו/או אמצעים אחרים. עם זאת, החברה שומרת על זכותה לשלוח מסרים שיווקיים גם למשתמשי אתר החברה, מבלי שנתקבלה הסכמה מראש כאמור, בכפוף להוראות הדין החל.  החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לשלוח למשתמש את הדיוור, המידע והחומרים השיווקיים אשר אליהם הוא נרשם.  

כל משתמש של החברה אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת באמצעות קישור ל”הסרה” אשר יוצע בהודעת הדוא”ל השיווקית כאמור ו/או על-ידי פנייה בדואר אלקטרוני עם בקשה להיגרע בכתובת: info@humantra.co.il.

החברה איננה מצליבה מידע אישי אשר מועבר לחברה על ידי המשתמש מרצונו עם מידע שאינו אישי אשר אוספת החברה.

כיצד החברה אוספת מידע

החברה עשויה לאסוף את המידע אשר פורט לעיל באמצעים הבאים:

· באופן אוטומטי – באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון “עוגיות” (Cookies) ו/או כלי ניטור אחרים מטעם צדדים שלישיים.

· מידע אשר המשתמש מספק לחברה מרצונו, בעת:

  1. יצירת קשר באמצעות טופס אלקטרוני
  2. יצירת קשר באמצעות טלפון, WHATSAPP או דואר אלקטרוני;
  3. רישום לקבלת דיוור  ו/או מסרים שיווקיים ו/או להירשם לביטאון (ניוזלטר);

שימוש ב”עוגיות” וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות, קבצי  Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית. 

כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי, כגון כתובת IP, משך ביקור באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד.

במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

כלי הניטורמטרת השימושמדיניות פרטיות
Google Analytics (_ga, _ga_*, gcl_au)  ניתוח סטטיסטי, תפעול ומעקב אחר יעילות פרסום באתר למידע נוסף על האופן שבו  Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב– Google Analytics מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners/כמו כן, באפשרותכם לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics  אשר ניתן להוריד ולהפעיל מתוך המחשב שלכם בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור  מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sitesובכתובת: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
Facebook (_fbp) תפעול ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית.למידע נוסף על האופן שבו  Facebook עושה שימוש בנתונים המופקים מהשימוש בעוגיות, מומלץ לעיין במדיניות Facebook בכתובת:https://www.bookthatapp.com/solutions/privacy-policy

הפסקת איסוף המידע על ידי “עוגיות” (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצויין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת.

ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפןמידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Operahttps://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Safarihttps://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;
Edgehttps://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים:

החברה עושה שימוש בספקי שירותים ו/או צדדים שלישיים כדי לספק את השירותים עבור משתמשי האתר, ולכן בהקשר זה החברה עשויה להעביר מידע אודות משתמשיה לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים אשר קשורים ישירות להפעלת האתר ו/או אספקת שירותים אשר ביקשתם כי נספק עבורכם (כגון ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, ספקי פלטפורמות מקוונות,  פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו'), ובכפוף לכך שבטרם ההעברה כאמור אנו ננקוט בכל אמצעי נדרש בהתאם לפי כל דין לשם הסדרה חוזית של העברת המידע האישי או מתן הגישה או מתן האפשרות לעבד מידע אישי אודותיכם.

אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים אותם מציעה החברה, אלא במקרים המפורטים להלן:

משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהחברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה. 

אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות תוך כדי שילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים נוספים שנועדו כדי להגן על המידע האישי של המשתמשים מפני גישה ומיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, וכן תוך הקפדה על שמירת סודיות כנדרש, וכל זאת בהתאם לדרישות כל דין.

אולם, החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותינו, הנכם מודעים ומסכימים למגבלות אלו.

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע”י שימוש באתר ו/או בשירותים, המידע שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה), התשי"א-2001, הן ברמת בחירת המדינות בהן שמור המידע האישי והן באופן בהסדרה חוזית להבטחת זכויותיכם וההגנה על פרטיותכם במידע האישי על-ידי הנעבר.  

החברה לא תחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות המשתמשים בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמשים או להתחקות אחריהם על-ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים במהלך השימוש באתר באופן ולשם המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. 

אתרי צדדים שלישיים

במסגרת השימוש באתר, עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים מקושרים”). מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

לפיכך, החברה לא יכולה להיות ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא, לתוכן או למידת ההגנה על הפרטיות או לרמת אבטחת המידע אשר מעניקים האתרים האחרים כאור ולכן ממליצה כי בטרם מסירת פרטים מידע אישי לאתרים אחרים כאמור, תקראו את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ותפעלו בהתאם.

זכויות המשתמש

החברה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך על המידע האישי שלך.

הנך רשאי על-פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לבקש לעיין במידע האישי אודותייך שמצוי אצל החברה באמצעות ועל-פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. ככל שתרצו לממש זכות זו, הנכם רשאים לפנות אלינו באמצעות מילוי הטפסים הנדרשים לפי דין, בדוא”ל: info@humantra.co.il ..

אם מצאת כי המידע איננו נכון, מדויק ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו בהתאם לזכויותיך לפי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ”דיוור ישיר”), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח לך הודעות שיווקיות ואולם, החברה עשויה להמשיך ולשלוח לך פניות הנדרשות לצורך השירות (לדוגמא, מענה לפנייתך). מובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

הגבלת גיל וכשירות

השימוש באתר החברה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוצעים ע”י החברה ושלא לספק לנו כל מידע. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 (ולמעט מקרים בו המידע הועבר על ידי מי שמורשה לכך, לרבות אפוטרופוס ו/או הורה) החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. 

אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו שלא כדין, אנא צור קשר עם החברה בכתובת:info@humantra.co.il

הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

בכל מקרה לפיו הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע או לגרוע מתקפות או חוקיות ההוראות האחרות של מסמך זה. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.

צור קשר

לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם החברה כמפורט באתר ו/או בכתובת הדוא”ל:  info@humantra.co.il 

אם הנכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה באופן כלשהוא על-ידי כל גורם, אנא פנו לחברה באחד האמצעים המפורטים לעיל.